Grant dla DPS w Dynowie

W środę 9 września 2020 r. w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie a Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie o powierzenie grantu na realizację wniosku pn.: „Ochrona DPS im. św. Brata Alberta w Dynowie przed COVID-19” w kwocie 283 292,96 zł. Otrzymany grant ma na celu wsparcie domów pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach projektu pn. „Lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

Uczestnikami tego wydarzenia byli Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pani Krystyna Strzelczyk – Skarbnik Koła Dynowskiego, Pani Emilia Stodolińska – Członek Komisji Rewizyjnej Koła oraz Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach dps, na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców Domu oraz na sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19.