Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – (dalej: Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie z siedzibą ul. Ks. Józefa Ożoga 12A, Dynów (36-065).
 2. Towarzystwo powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Ks. Józefa Ożoga 12A, 36-065 Dynów oraz adres e-mai: inspektor@bezowijania.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją wsparcia przewidzianego dla osób objętych pomocą oraz realizowanymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej dla danej osoby na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,  b oraz c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Towarzystwa na podstawie zawartej z Towarzystwem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności: obsługa prawna (Kancelaria Prawna), obsługa informatyczna (dostęp do systemów informatycznych), obsługa bankowości elektronicznej (realizacja przelewów) oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie stosownych przepisów prawa,
  a w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem realizacji usługi.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie z siedzibą ul. Ks. Józefa Ożoga 12A, 36-065 Dynów .
 2. Towarzystwo powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Ks. Józefa Ożoga 12A, 36-065 Dynów oraz adres e-mai: inspektor@bezowijania.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Towarzystwa na podstawie zawartej z Towarzystwem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Towarzystwa oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu zakończenia trwania wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCÓW 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – (dalej: Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie z siedzibą ul. Ks. Józefa Ożoga 12A, 36-065 Dynów.
 2. Towarzystwo powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Ks. Józefa Ożoga 12A, 36-065 Dynów oraz adres e-mai: inspektor@bezowijania.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności w celach związanych z:
  1. obsługą bankową i księgową darowizn przekazywanych na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Dynowskiego,
  2. informowaniem Darczyńców (za pomocą e-maili, przesyłek pocztowych) o działaniach Towarzystwa, aktualnych projektach, o sposobach w jaki można się dodatkowo zaangażować w nasze działania oraz o szczegółach związanych z Pani/Pana darowiznami,
  3. realizacją uzasadnionego interesu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta; uzasadnionym interesem Towarzystwa jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 4. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w zakresie celu wskazanego w pkt 3 a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę),
  2. w zakresie celu wskazanego pkt 3 b) – do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody, o której mowa w pkt 3 b), przy czym zgodę może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie,
  3. w zakresie celu wskazanego w pkt 3 c) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.
 5. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Towarzystwa, podmioty, którym Towarzystwo powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych Towarzystwa – jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie celów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem realizacji świadczenia.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie z siedzibą przy ul. Ks. Józefa Ożoga 12a w Dynowie.
 2. Towarzystwo powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny ul. Ks. Józefa Ożoga 12a, 36-065 Dynów oraz adres e-mail: inspektor@bezowijania.com

Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy:
  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

  1. ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
  2. Statutu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,

w celu prawidłowej realizacji celów i zadań statutowych Towarzystwa, a także celem zapewnienia Panu/Pani możliwości skorzystania z pełni praw przysługujących członkom Stowarzyszenia i wywiązania się ze spoczywających na nich obowiązków. Dane te są niezbędne do pełnoprawnego funkcjonowania Pana/Pani jako członka Towarzystwa i Koła.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami, jak również (o ile będzie to miało związek z działalnością Administratora) w następujących celach pobocznych: a) 
archiwizowanie danych,
b) prowadzenie audytów wewnętrznych i realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
c) badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone na rzecz Administratora.

4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zawarte w deklaracji członkowskiej, a ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako członka Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie. Skutkiem niepodania takich danych jest niemożność podjęcia działań mających na celu umożliwienie realizacji Pani/Pana uprawnień/obowiązków.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

a) osobom zatrudnionym w Towarzystwie, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywanych obowiązków;

b) na żądanie organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego);

c) Pani/Pana dane mogą być przekazywane na podstawie przepisów prawa podmiotom uprawnionym na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (kancelariom prawnym lub windykacyjnym w wyniku toczącego się postępowania sądowego lub windykacyjnego; firmom zewnętrznym obsługującym Towarzystwo w zakresie utrzymania usług (np. obsługa prawna; firmy doradcze; obsługa IT).

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przez Panią/Pana statusu członka Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie, z tym zastrzeżeniem, że dane zawarte w protokołach i w dokumentach załączanych do protokołów będą przechowywane do czasu zakończenia działalności Administratora. W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przechowywane do momentu ustania tego interesu, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.