Regulamin Domu

Regulamin, przez określenie podstawowych obowiązków i uprawnień Mieszkańców Domu tworzy niezbędne warunki do kształtowania podstawowych zasad porządku, ładu i dyscypliny, właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich.

INFORMACJE OGÓLNE O DOMU

 • §1
 1. Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga 12a jest placówką Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie z siedzibą w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga 12a.
 2. Dom jest przeznaczony dla 73 osób, obojga płci:

– 50 osób w podeszłym wieku,
– 23 osób przewlekle somatycznie chorych.

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.07.2010 r. S.I-9013-2/10, decyzji z dnia 10.02.2012 r. S.I-9423.1.1.2012.AT oraz decyzji z dnia08.10.2015 r. S-I.9423.1.10.2015.MKC

 1. Koordynatorem całości życia i pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej w Domu jest Kierownik Domu, który działa w oparciu o istniejące zespoły pracowników i jest ich bezpośrednim przełożonym.
 2. Opiekę duchową sprawuje Kapelan duszpasterzujący przy domowej Kaplicy. Jeśli nie ma na miejscu Kapelana, Kierownik wraz z Opiekunami przewodniczy wspólnej modlitwie uwzględniając również zaangażowanie Mieszkańców Domu.
 3. Pracodawcą dla zatrudnionych pracowników jest Dom.
 4. Nadzór nad działalnością organizacyjną i merytoryczną Domu sprawuje Prezes i Zarząd miejscowego Koła, służąc przy tym radą i zabezpieczając byt Domu.
 • §2
 1. Podstawę prawną funkcjonowania Domu stanowi Statut Domu nadany przez Zarząd Koła Dynowskiego.
 • § 3
 1. Budżet pochodzi z dotacji Powiatu Rzeszowskiego na podstawie umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia domu pomocy społecznej zawartej dnia 2 stycznia 2009 r. z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta – Kołem Dynowskim dla osób przyjętych na podstawie decyzji o umieszczeniu wydanej przed dniem 1 stycznia 2004 r. i osób posiadających skierowanie wydane przed dniem 01.01.2004 r., z dotacji gmin, z których osoby zostały przyjęte na podstawie skierowania wydanego po 1 stycznia 2004 r. oraz z dochodów własnych pochodzących z: odpłatności Mieszkańców Domu i ich rodzin, dotacji organów i instytucji administracji rządowej, samorządowej i pozarządowej, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, zbiórek publicznych i innych.
 2. Dom nie jest jednostką budżetową, ani zakładem budżetowym w rozumieniu prawa budżetowego, a jego pracownicy nie są pracownikami jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego.

ORGANIZACJA DOMU

 • § 4
 1. Dom jest placówką stacjonarną, całodobową, czynną przez cały rok, przez wszystkie dni tygodnia i zapewnia mieszkańcom niezbędną opiekę.
 2. Organizacja Domu jest dostosowana do potrzeb mieszkańców.
 • § 5
 1. Podstawową komórką organizacyjną w Domu jest zespół/dział, za który odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony, których powołuje Kierownik Domu.

W Domu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 1. Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny
 2. Zespół Medyczno-Rehabilitacyjny
 3. Zespół Finansowo-Księgowy
 4. Dział Administracyjno-Gospodarczy
 5. Samodzielne stanowiska pracy:
  – pracownik socjalny
  – kapelan
  – lekarz
  – psycholog
  – inspektor bhp
  Zasady podległości i organizacji każdego działu określa Schemat Organizacyjny Domu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  Usługi pielęgniarskie świadczą pielęgniarki z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej św. Brata Alberta, powołanego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Dynowskie.
 • § 6
 1. W Domu działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny składający się z pracowników, który opracowuje indywidualne plany opieki dla każdego mieszkańca oraz etapy ich realizacji. Zespół i Kierownika Zespołu powołuje Kierownik Domu.

Działania i realizację planu opieki indywidualnej (POI) koordynuje pracownik zwany pracownikiem pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca lub wyznaczony przez Kierownika zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
Każdy pracownik pierwszego kontaktu prowadzi indywidualny arkusz planu opieki mieszkańca, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
Listę pracowników pierwszego kontaktu stanowi załącznik nr 3. Lista powinna być aktualizowana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz w roku.
Plan opieki indywidualnej realizowany jest na podstawie procedur postępowania, które mogą być aktualizowane i uzupełniane po zatwierdzeniu przez Kierownika Domu.

Procedury aktualnie obowiązujące to:
– karta osobowa mieszkańca,
– karta medyczna mieszkańca,
– procedura przyjęcia do Domu,
– procedura przechowywania depozytów wartościowych i dokumentów,
– procedura postępowania w przypadku rezygnacji z miejsca,
– procedura postępowania w razie pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca,
– procedura postępowania w sprawie nagłego wezwania pomocy medycznej i skierowania mieszkańca do szpitala,
– procedura postępowania w razie zgonu.

Wykaz procedur postępowania stanowi załącznik 4.
Zasady opieki i pomocy mieszkańcom Domu reguluje Karta Praw i Obowiązków Mieszkańca Domu, która stanowi załącznik nr 5.
Wszyscy pracownicy Domu zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej oraz ponoszą odpowiedzialność materialną w zakresie zleconych zadań i obowiązków.

 • § 7
 1. Dom prowadzony jest zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej oraz wskazań św. Brata Alberta. Charakter Domu zakłada świadczenie pomocy najbardziej potrzebującym, zapewnia jego mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia oraz zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe, zdrowotne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, religijne i społeczne.
 2. Osoby pracujące w Domu i członkowie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz wolontariat włączają się w odpowiedzialność za mieszkańców Domu i za dobro Domu.
 3. Budowaniu wspólnoty Domu i współodpowiedzialności, o której mowa w pkt. 2, służyć będą codzienne wzajemne kontakty, planowane okresowe spotkania celem wykorzystania doświadczenia dla lepszego wypełniania zadań Domu wobec jego mieszkańców. Spotkania te mogą być organizowane z inicjatywy Prezesa i Zarządu Koła Dynowskiego, Kierownika Domu i pracowników oraz mieszkańców.

ORGANIZACJA PRACY

 § 8

 1. Pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych jest Dom reprezentowany przez Kierownika Domu.
 2. Do pracowników Domu znajdują zastosowanie prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy, z Regulaminu Pracy w Kołach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta obowiązującego w Domu oraz warunki określone w umowie o pracę. Regulamin Pracy stanowi załącznik nr 6.
 3. Raporty z dyżurów pielęgniarek i opiekunów oraz zeszyt wyjść mieszkańców prowadzone są na bieżąco. W Domu jest lista obecności pracowników, z wyjątkiem pielęgniarek, która znajduje się w sekretariacie Domu. Każdy pracownik po przybyciu do pracy potwierdza swoją obecność osobiście podpisem na liście obecności. Pielęgniarki składają swoje podpisy osobiście w raportach przy przyjmowaniu i przekazywaniu dyżuru.
 • § 9
 1. Regulamin wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie nadany jest przez Zarząd Koła Dynowskiego. Regulamin wynagradzania stanowi załącznik nr 7.
 2. Zarząd Koła przy ustalaniu wynagrodzenia zachowuje odpowiednie przepisy przewidziane w Kodeksie Pracy.

 §10

 1. W razie nie stosowania się przez pracowników do przepisów Kodeksu Pracy, Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego Domu, zakłócania porządku, zasad współpracy, nie wywiązywania się z obowiązków, wprowadzaniu braku zaufania do przełożonych – mogą być stosowane kary przewidziane w prawie pracy i niniejszych regulaminach z wypowiedzeniem umowy o pracę włącznie.
 • § 11
 1. Dom prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 2. Zasady przeznaczania środków funduszu określa Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie opracowany przez Kierownika Domu wraz z pracownikami wybranymi do Komisji Socjalnej przez wszystkich pracowników. Regulamin ZFŚS zatwierdza Zarząd Koła Dynowskiego.
 3. Środki funduszu socjalnego gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym Domu.
 4. Funduszem administruje Kierownik Domu, który korzysta z pomocy Komisji Socjalnej.
  Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi załącznik nr 8.
 • § 12
 1. Pracownicy poszczególnych działów otrzymują odzież i obuwie ochronne według potrzeb i przy uwzględnieniu możliwości Domu.
 2. Zasady przydziału odzieży i obuwia ochronnego określa Regulamin Pracy.
 • § 13
 1. W Domu obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Dom posiada opracowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Znajduje się ona w Sekretariacie i w dyżurce pielęgniarek.
  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego stanowi załącznik nr 9.
 • § 14

Niniejszy Regulamin Organizacyjny Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie został przyjęty przez mieszkańców i pracowników Domu na ogólnym zebraniu oraz zatwierdzony przez Zarząd Koła Dynowskiego.

Dynów, dnia 16.10.2015 r.