Środki finansowe na ochronę przed COVID-19

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie w dniu 15 grudnia br. podpisało umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, na mocy której Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w ramach dodatkowego naboru wniosków otrzymał grant na realizację Wniosku o powierzenie grantu pn.: „Ochrona DPS im. św. Brata Alberta w Dynowie przed COVID-19” w kwocie 49 302,85 zł mającego na celu wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Niniejszy wniosek realizowany jest w ramach projektu „Lepsze jutro” przyjętego w trybie nadzwyczajnym, w ramach Osi priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Grantu wynosi 49 302,85 zł, w podziale na źródła finansowania: środki europejskie – 41 552,44 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Grantu; środki budżetu państwa – 7 750,41 zł, co stanowi 15,72% wydatków kwalifikowalnych Grantu. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców Domu związanej z walką z COVID-19.

Informacja

Kierownik Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie informuje, że istnieje możliwość odwiedzin Mieszkańców Domu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel.16 6521144 wew. 25.

Kolejny grant dla DPS w Dynowie

 

 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie współrealizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przyznał grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Łączna wysokość grantu wynosi 10 970,97 zł, z tego: część A grantu wynosi 10 276,36 zł przeznaczona na dodatki do wynagrodzenia pracownika, część B grantu w wysokości 694,61 zł przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej. Całość grantu jest finansowana z następujących źródeł: ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz ze środków dotacji  celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

Dodatkowe środki

Dnia 22 października 2020 r. został podpisany aneks do umowy o powierzenie grantu na realizację wniosku pn.: „Ochrona DPS im. św. Brata Alberta w Dynowie przed COVID-19”, na mocy którego łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosi 347 202,44 zł. Dodatkowe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i  wyposażenia związanego z walką z COVID-19.

Ogłoszenie

W związku z występowaniem ognisk zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w domach pomocy społecznej na terenie kraju, gdzie zakażenie dotyczy dużej liczby mieszkańców i pracowników tych placówek, w tym w województwie podkarpackim, wstrzymuje się do odwołania możliwość odwiedzin Mieszkańców Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie.