Środki finansowe na ochronę przed COVID-19

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie w dniu 15 grudnia br. podpisało umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, na mocy której Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w ramach dodatkowego naboru wniosków otrzymał grant na realizację Wniosku o powierzenie grantu pn.: „Ochrona DPS im. św. Brata Alberta w Dynowie przed COVID-19” w kwocie 49 302,85 zł mającego na celu wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Niniejszy wniosek realizowany jest w ramach projektu „Lepsze jutro” przyjętego w trybie nadzwyczajnym, w ramach Osi priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Grantu wynosi 49 302,85 zł, w podziale na źródła finansowania: środki europejskie – 41 552,44 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Grantu; środki budżetu państwa – 7 750,41 zł, co stanowi 15,72% wydatków kwalifikowalnych Grantu. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców Domu związanej z walką z COVID-19.