Kolejny grant dla DPS w Dynowie

 

 

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie współrealizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przyznał grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu. Łączna wysokość grantu wynosi 10 970,97 zł, z tego: część A grantu wynosi 10 276,36 zł przeznaczona na dodatki do wynagrodzenia pracownika, część B grantu w wysokości 694,61 zł przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej. Całość grantu jest finansowana z następujących źródeł: ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz ze środków dotacji  celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.