Grant w ramach POWER 2014-2020

17 czerwca 2021 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie w siedzibie  Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie podpisało umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oddział Funduszu przyznał Kołu Dynowskiemu grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników w ramach drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Łączna wysokość grantu wynosi 8 623,88 zł i jest finansowana z następujących źródeł: ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.