Dodatkowe środki

Dnia 22 października 2020 r. został podpisany aneks do umowy o powierzenie grantu na realizację wniosku pn.: „Ochrona DPS im. św. Brata Alberta w Dynowie przed COVID-19”, na mocy którego łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych wynosi 347 202,44 zł. Dodatkowe środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i  wyposażenia związanego z walką z COVID-19.