Statut Towarzystwa

S T A T U T
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
(tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na Zebraniu Ogólnym Towarzystwa w dniu 25 kwietnia 2015r.)