Grant w ramach POWER 2014-2020

17 czerwca 2021 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie w siedzibie  Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie podpisało umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oddział Funduszu przyznał Kołu Dynowskiemu grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników w ramach drugiego naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Łączna wysokość grantu wynosi 8 623,88 zł i jest finansowana z następujących źródeł: ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Święto Patrona, św. Brata Alberta

Dzisiejszy dzień obchodziliśmy w szczególny sposób, ponieważ 17 czerwca przypada wspomnienie św. Brata Alberta, patrona Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Mszę św. dla Mieszkańców i pracowników odprawił ks. Zdzisław Pokrywka. Na zakończenie świętowania wszyscy udali się na uroczysty obiad.

 

 

Zebranie Koła

Zarząd Koła Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta uprzejmie informuje, że 05.05.2021 r. (środa) o godz. 13.30 odbędzie się Zebranie Koła w Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w Dynowie.

Zapraszamy wszystkich Członków Koła.

Środki finansowe na ochronę przed COVID-19

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dynowskie w dniu 15 grudnia br. podpisało umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, na mocy której Dom Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta w ramach dodatkowego naboru wniosków otrzymał grant na realizację Wniosku o powierzenie grantu pn.: „Ochrona DPS im. św. Brata Alberta w Dynowie przed COVID-19” w kwocie 49 302,85 zł mającego na celu wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Niniejszy wniosek realizowany jest w ramach projektu „Lepsze jutro” przyjętego w trybie nadzwyczajnym, w ramach Osi priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Grantu wynosi 49 302,85 zł, w podziale na źródła finansowania: środki europejskie – 41 552,44 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Grantu; środki budżetu państwa – 7 750,41 zł, co stanowi 15,72% wydatków kwalifikowalnych Grantu. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców Domu związanej z walką z COVID-19.